ÅRSMÖTE

Inbjudan till årsmöte

måndagen den 12 februari 2024 kl. 19:00 

i klubbstugan.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av 2 justerare för mötet, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Fastställande av medlems-, tävlings-, samt terminsavgifter.
 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av:
a.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
b.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
c.1 ledamot i styrelsen för en period av 2 år
d.1 suppleant för en period av 2 år
e.1 suppleant i styrelsen för en period av 1 år (fyllnadsval)
f.2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år
g.3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara sammankallande
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *